O kursu

Radikalizacija, koja može dovesti do ekstremizma, nasilnog ekstremizma ili terorizma, preplavila je političku agendu u Evropi tokom poslednjih nekoliko godina. Takođe je dovedena na dnevni red zemalja Zapadnog Balkana i njihovih vlasti, koje ulažu u izgradnju kapaciteta i reformu policije u okviru ispunjavanja pretprijemnih uslova EU i drugih međunarodnih obaveza. Ovaj kurs e-učenja je pripremljen kako bi se podržali kreatori politika i praktičari sa što više informacija o savremenim pojavama radikalizacije koje mogu dovesti do nasilnog ekstremizma ili terorizma, sa specifičnom orijentacijom na region Zapadnog Balkana. Ne propisuje određeno rešenje. Pokušava da ponudi koristan pregled dobrih praksi i elemenata koji mogu biti korisni u daljim naporima vlasti Zapadnog Balkana. Kurs je deo Zapadno-balkanske inicijative za borbu protiv terorizma, regionalni poduhvat na Zapadnom Balkanu, finansijski podržan od strane višedržavne akcije EU IPAII2016 „Podrška sprečavanju i suzbijanju nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu“.

Ciljna grupa

Ovaj kurs je namenjen svima koji su zainteresovani da unaprede svoje znanje o pitanjima vezanim za proces radikalizacije, nasilnog ekstremizma ili terorizma i alatima za pravilno angažovanje i reagovanje na izazove P-CVE. Dok je kurs otvoren za sve zainteresovane za temu, sledeće grupe profesionalaca će imati najviše koristi od toga i moći će praktično da primenjuju znanje u svom svakodnevnom radu i životu:

 • praktičari „prve linije“ — oni koji se prvi susreću sa procesom radikalizacije: nastavnici, policajci, novinari, lekari, zatvorski službenici, verski zvaničnici itd.
 • Profesionalci politike koji se bave političkim, bezbednosnim ili društvenim sferama života.

Struktura kursa

Kurs nudi 4 modula i zasniva se na operativnom iskustvu. Svaki modul nudi specifične informacije o aspektu koji se odnosi na P-CVE:

 • Modul 1 obezbeđuje razumevanje osnovnih pojmova i definicija vezanih za P-CVE;
 • Modul 2 daje pregled strateškog okvira;
 • Modul 3 uvodi koncept “pristupa usmerenog na celo društvo“ prema P-CVE-u i precizira alate koji su dostupni za rešavanje fenomena radikalizacije na državnom i lokalnom nivou;
 • Modul 4 nudi specifične informacije za svakog praktičara prve linije i zainteresovanih strana o prepoznavanju i pravilnom uključivanju u proces radikalizacije.

Pored 4 modula, možete pregledati neke od praktičnih primera, koji će vam pružiti dodatne, praktične primere P-CVE-a. Takođe možete odlučiti da nastavite sertifikaciju po završetku kursa e-učenja tako što ćete uraditi i uspešno položiti test.

Sadržaj modula

 1. KONCEPTI I DEFINICIJE
  • Koreni, definicije i izazovi radikalizacije
  • On-line radikalizacija
  • Ranjive grupe
  • Strani teroristički borci
  • Deradikalizacija
 2. STRATEŠKI OKVIR
 3. “PRISTUP USMEREN NA CELO DRUŠTVO”
  • Šta je “pristup usmeren na celo društvo“?
  • Alati na državnom nivou
  • Alati na lokalnom nivou
 4. ZA PRAKTIČARE PRVE LINIJE, ZAINTERESOVANE STRANE U P-CVE-u
  • Zatvor i uslovno oslobođenje
  • Žrtve
  • Zdravstvena i socijalna zaštita
  • Vesti i društveni mediji
  • Omladina
  • Obrazovanje
  • Verske zajednice
  • Policija
 5. TEST

Saradnici

Kurs je osmišljen kroz blisku saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana kao i sa međunarodnom zajednicom sa ciljem podizanja svesti i unapređenja razumevanja aktera civilnog društva, praktičara i građana Zapadnog Balkana o pitanjima P-CVE-a. Albert Černigoj, Slovenačka policija, dr. Peter Debeljak, Kancelarija Vlade za podršku i integraciju migranata, Republika Slovenija Biserka Simčič, Ministarstvo zdravlja Republike Slovenije, dr. Anton Stres, nadbiskup ljubljanski (ret.) dr. Branko Lobnikar, Fakultet bezbednosnih nauka, Mariborski Univerzitet Zoran Miličković, Crnogorska policija Mario Janeček, Ministarstvo bezbednosti, BiH Samir Rizvo, Ministarstvo bezbednosti, BiH Ivan Calabuig, Asociación Arte Contra la Violencia, Španija Jelka Klemenc, IISG grupa za podršku Rok Derenčin, DCAF Ljubljana Nevenka Tomovič, DCAF Ljubljana